Üdvözöljük a

Külföldi tartózkodás | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Külföldi tartózkodás

Szerző: Győrbíró-Kovács Andrea | 2014. július 8.

Az Európai Unióban a külföldön tartózkodás lehetőségeit három „csoportba” soroljuk. Egy magánszemély tartózkodhat legfeljebb három hónapig, három hónapot meghaladó intervallumban illetve huzamos ideig egy tagállamban. Ezekre az esetekre különböző szabályok vonatkoznak.

Legfeljebb három hónapig

 

 

Európai uniós tagország állampolgáraként vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgárként minden magánszemélyt megilleti a jog, hogy más EU-tagállamban, vagyis  28 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégiában tartózkodjon. Ha 3 hónapnál rövidebb ideig akar az adott országban tartózkodni, mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szüksége.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott élők mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket. Ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni ezeket a dokumentumokat, az illetőket pénzbüntetetéssel lehet sújtani, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is lehet venni - kiutasítani viszont nem lehet őket az országból.

Minden uniós állampolgárra vonatkozik az egyenlő bánásmód védelem.  A külföldi kinn tartózkodása alatt az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.Ez akkor is igaz, ha turistaként tartózkodik az országban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárol, nem kötelezhető arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessen.
Kivétel:
Ha Ön nyugdíjas, egyes uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy az ország területén töltött első három hónap folyamán nem nyújtanak Önnek és családjának jövedelemtámogatást.

 

 

 

 

Három hónapot meghaladó tartózkodás

 

 

Minden uniós polgárnak joga van abban az EU-országban élni, ahol alkalmazottként, önálló vállalkozóként vagy kiküldött munkavállalóként dolgozik.

 

Mi történik, ha elveszti az állását?
Ha Ön külföldön dolgozik, és elveszti az állását, továbbra is jogosult lehet arra, hogy az adott uniós országban éljen, és ott munkát vállaljon, feltéve hogy:

 • betegség vagy baleset miatt átmenetileg munkaképtelenné vált;
 • önhibáján kívül lett munkanélküli, és ebben a minőségében regisztrálták az illetékes munkaügyi központnyilvántartásában azt követően, hogy
  • határozatlan időre szóló szerződéssel több, mint egy évig alkalmazotti munkaviszonyban állt
  • egy évnél rövidebb ideig alkalmazottként dolgozott (ebben az esetben Önnek joga van még legalább hat hónapig ugyanolyan elbánásban részesülni, mint ami az adott ország saját állampolgárait megilleti)
 • szakképzési tanulmányokba kezd (ha nem önhibáján kívül lett munkanélküli, akkor a képzésnek kapcsolódnia kell korábbi munkaköréhez).

Nyugdíjasként az EU bármelyik országában élhet, ha van teljes körű egészségbiztosítása az adott országban vagy elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra. A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön.

 

A kinn tartózkodás első három hónapja során nem kötelezhető arra, hogy a hatóságoknál bejelentkezzen (azaz tartózkodási jogosultságát igazoló okmányt szerezzen be az illetékes hatóságoktól), de természetesen bejelentheti ott-tartózkodását, ha valamilyen okból ezt jónak látja. Az adott tagállam azonban megkövetelheti Öntől, hogy a kint tartózkodás első három hónapjának elteltével bejelentkezzen az illetékes hatóságnál (ez gyakran az önkormányzati hivatal vagy a helyi rendőrőrs).

 

Tartózkodás bejelentése külföldön
Ehhez érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre, valamint a következőkre van szüksége:

 • Ha alkalmazott vagy kiküldött munkavállaló:
  • munkáltatói igazolás vagy az Ön felvételét megerősítő nyilatkozat a munkáltatótól,
 • Ha önfoglalkoztató:
  • az önfoglalkoztatást igazoló okmány,
 • Ha nyugdíjas:
  • igazolás arról, hogy Ön rendelkezik teljes körű egészségbiztosítással,
  • igazolás arról, hogy Ön - valamilyen forrásból - elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra,
 • Ha diák:
  • igazolás arról, hogy beiratkozott valamelyik államilag elismert oktatási intézménybe,
  • igazolás arról, hogy rendelkezik teljes körű egészségbiztosítással,
  • nyilatkozat, melyben kijelenti, hogy - valamilyen forrásból - rendelkezik a megélhetéshez szükséges anyagi fedezettel, és nem szorul jövedelemtámogatásra.

Az említetteken kívül nincs szükség további okmányokra.

 

Bejelentkezéskor regisztrációs igazolást kap. Az igazolás tanúsítja, hogy jogában áll a fogadó országban tartózkodnia. A regisztrációs igazolást az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia, és ennek költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet az ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításáért fizetnek.

 

Az igazolás határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbíttatni). A lakcím esetleges megváltozását azonban lehet, hogy be kell jelenteni a helyi hatóságoknak.

Ha Ön elmulaszt eleget tenni bejelentkezési kötelezettségének, elképzelhető, hogy bírságot kell fizetnie, azonban csupán emiatt nem utasítható ki az országból, továbbra is joga van ott élni. Sok országban követelmény, hogy az ott élők mindig maguknál tartsák regisztrációs igazolásukat és személyi igazolványukat vagy útlevelüket. Ha Ön otthon felejti iratait, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetnie, de az országból emiatt nem utasíthatják ki.

 

 

 

 

Huzamos ideig

 

 

Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik - alkalmazottként, nyugdíjasként vagy önfoglalkoztatóként - valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ez azt jelenti, hogy addig maradhat az országban, ameddig csak akar.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

 • ideiglenes távollétek (melyek nem haladják meg évente a hat hónapot),
 • a kötelező katonai szolgálat teljesítéséhez szükséges hosszabb távollétek,
 • fontos okból - pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés - szükségessé váló és legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Ha azonban Ön egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

Ön rövidebb idő elteltével is jogosulttá válhat huzamos tartózkodásra, ha azért hagyta abba a munkát, mert:

 • nyugdíjba vonult, és az utolsó évben a kérdéses országban dolgozott, vagy a nyugdíjba vonulást megelőzően legalább három évig ott élt megszakítás nélkül;
 • munkaképtelenné vált, és előtte legalább két évig megszakítás nélkül az országban élt;
 • munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné vált - ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az országban maradjon, függetlenül attól, mennyi ideje él ott.

Huzamos tartózkodása alatt Önt a fogadó országban ugyanazok a jogok, ellátások és kedvezmények illetik meg, mint az ország állampolgárait.

 

 

Ha Ön  EU-ország állampolgáraként  legalább öt éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik egy másik uniós tagállamban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ekkor kiválthatja a huzamos tartózkodás jogát igazoló okmányt, mely azt tanúsítja, hogy Önnek joga van állandó jelleggel a tartózkodás helye szerinti országban élni anélkül, hogy ehhez további feltételeknek kellene megfelelnie.

Ez a dokumentum más, mint a regisztrációs igazolás, amelynek kiváltása sok országban kötelező. A huzamos tartózkodás jogát igazoló okmányt nem kötelező beszerezni.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentum hasznos lehet, ha hatósági ügyeket kell intéznie, vagy ha adminisztratív tennivalóknak kell eleget tennie. Ha Önnek birtokában van az okmány, a hatóságok többé már nem kérhetik annak igazolására, hogy van állása, illetve hogy rendelkezik a szükséges anyagi forrásokkal, egészségbiztosítással stb.

Ha Ön kérelmezi a huzamos tartózkodás jogát igazoló okmányt, a hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül ki kell azt bocsátaniuk, és a kiváltás nem kerülhet többe, mint amennyit az ország saját állampolgárainak kell a személyi igazolványért fizetniük.

Az okmány határozatlan ideig érvényes, azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani.

A dokumentum kiváltásához Önnek igazolást kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy:

 • öt éve az országban él - erre a célra megfelel például az Ön részére a beutazást követően kiállított érvényes regisztrációs igazolás,
 • már nem dolgozik, és teljesíti azokat a feltételeket, melyek értelmében hamarabb jogosult elnyerni a huzamos tartózkodás jogát.

 

Mind három esetre ugyanaz vonatkozik az ország területének elhagyására vonatkozóan

Minden uniós állampolgárt mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja Önt területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.