Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Magyar-Horvát Tagozat

A Magyar-Horvát Tagozat elérhetőségei:magyar-horvát tagozat

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Weller Diána, tagozati titkár
E-mail: dweller@pbkik.hu
Tel: +36-72/507-125
7635 Pécs, Majorossy I. u. 36.
 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Kovács Andrea, vállalkozásfejlesztési vezető
E-mail: akovacs@skik.hu
Tel:. +36 82 501 022

Hírek: https://pbkik.hu/kamara/magyar-horvat-tagozat/ 

A tagozat ügyrendje

I. BEVEZETŐ RÉSZ

1. Az 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya szerint a MKIK saját hatáskörében összehangolja a területi kereskedelmi és iparkamarák külföldön végzett, vagy külföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkáját.

 2. Az MKIK Elnöksége 1998. január 21-én a bilaterális gazdasági kapcsolatok fejlesztése céljából önálló jogalanyisággal nem rendelkező tagozatok, az MKIK Elnöksége 2012. február 14-i ülésén a Magyar – Horvát Tagozat (továbbiakban: Tagozat) létesítését határozta el.

 3. A Tagozat alapító tagjai a 2012. július 11-én megtartott alakuló ülésen a következő Ügyrendet fogadták el.

 II. Általános rendelkezések

 1. A Tagozat adatai

 Elnevezése: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Horvát Tagozata
Elnevezése idegen nyelven: Hungarian-Croatian Section of the Hungarian Chamber of Commerce and Industry

Működtető kamara székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.

 2. A Tagozat létrejötte, jogállása

 A Tagozat önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, speciális szolgáltatást nyújtó kamarai munkacsoport. A Tagozatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működteti a PBKIK és az SKIK gesztorálásával. A Tagozat határozatlan időre alakult.

 3. A Tagozat tagjai

A Tagozat tagjainak felsorolását a jelen Ügyrend melléklete tartalmazza.

 III. A Tagozat működése és szervezete

 1. A Tagozat feladatai

 a) A Tagozat az MKIK külgazdasági kapcsolatainak horvát viszonylatban működő munkacsoportja. Feladata az adott viszonylatban a kétoldalú gazdasági együttműködés fejlesztése, a piacon tevékenykedő magyar vállalatok fellépésének összehangolása, érdekeik egyeztetése.

 b) Kapcsolatot tart fenn horvát kamarai partnerszervezetekkel és intézményekkel, a Kárpát-medencei Üzletfejlesztési Irodahálózat eszéki irodájával, az Enterprise Europe Network Pécsi irodájával, valamint a Zágrábban szolgálatot teljesítő állandó kiküldöttel.

 Tevékenységét tagvállalatai piacismereteinek bővítésére, üzleti lehetőségek, kooperációk előmozdítására összpontosítja. Ennek során: rendszeres kapcsolatot tart fenn a PBKIK és az SKIK vezetésével,
a közös munka felmérésére, közös munkaterv kidolgozására, valamint egyéb, a külgazdasági kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó témák megtárgyalására időszakonként elnökségi üléseket tart.
üzletember találkozókat, kiállítás-és vásárlátogatásokat, piacfeltáró üzleti delegációkat, relációs tájékoztatókat, kerek-asztal megbeszéléseket, workshopokat, szakmai fórumokat szervez; tájékoztató kiadványokat készít.
elősegíti más kamarák magyar-horvát kapcsolatainak kialakítását, bővítését.
 
c) Közreműködik üzletfelek felkutatásában, kapcsolataik létrehozásában, ösztönzi a gazdasági együttműködést. Közreműködik új piacok feltárásában és megszervezésében, az előnyösnek bizonyult piacok megtartásában.

 d) Folyamatosan figyelemmel kíséri a horvátországi piac szabályozását és ezek hatását a magyar – horvát kereskedelmi kapcsolatokra. Fejlesztést szolgáló javaslatokat tesz, a magyar vállalkozásokat folyamatosan informálja.

 e)  Tájékoztatást nyújt a horvát piac helyzetéről, fejlődési tendenciáiról.

 f) Képviseli az MKIK felkérése alapján a tagság külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos érdekeit, államigazgatási és más szervek előtt.

 2. A tagsági viszony

 A Tagozat tagja lehet

a) bármely kereskedelmi és iparkamara tagja és pártoló tagja,

b) bármely, a kamara által regisztrált gazdálkodó szervezet, jogi vagy természetes személy, amennyiben egyetért a Tagozat céljaival, vállalja a tagsággal járó jogokat, kötelezettségeket és belépési szándékát írásban bejelenti.

 Az írásban benyújtott belépési szándékról az Elnökség dönt. A döntést a kérelmezővel írásban kell közölni.

 3. A tagok jogai és kötelezettségei

 a) A tag joga, hogy részt vegyen a Tagozat ülésein, az előterjesztett javaslatok megvitatásában, a tagozati ülés határozatainak meghozatalában, és igénybe vegye a Tagozat alapszolgáltatásait.

 b) A Tagozat alapszolgáltatásai: szakmai rendezvények, üzletember találkozók szervezése, vásárokon és kiállításokon való részvétel elősegítése, tájékoztatás piaci ismeretekről, üzleti, befektetési lehetőségekről, általános gazdasági érdekképviselet.

 c) A tag kötelessége a Tagozat ügyrendjében foglaltak betartása, munkájának támogatása.

 4. Működési hozzájárulás

 a) A Tagozat tagjai, amennyiben kamarai tagok működési hozzájárulást nem fizetnek.

 b) A kamaráknál regisztrált vállalkozások a évente 20.000 Ft + ÁFA működési hozzájárulást fizetnek.

A működési hozzájárulást előre, a belépési nyilatkozat aláírása napját követően, - a továbbiakban pedig évente egy összegben a PBKIK által január 31-ig - kiállított számla alapján kell megfizetni.

 c) A tagságot kilépéssel megszüntetni adott év december 31.-el lehet.

 d) Egy évet meghaladó tartozás (működési hozzájárulás meg nem fizetése) automatikusan maga után vonja a tagsági viszony megszüntetését.

 5. A Tagozat szervezete

 a) Tagozati ülés

 A Tagozati ülés a tagok összességéből áll, határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van.
A Tagozati ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, azon minden tag egy szavazattal rendelkezik.
A Tagozati ülést évente legalább egyszer össze kell hívni.
A Tagozati ülés hatáskörébe tartozik a tagozat ügyrendjének elfogadása és módosítása, a Tagozat elnökségi tagjainak megválasztása, visszahívása, az éves munkatervre vonatkozó javaslatok és az előző évről szóló beszámoló elfogadása.
 

b) Az elnökség

 Az elnökség a Tagozat döntés-előkészítő, illetve a hatáskörébe tartozó kérdésekben döntéshozó és irányító testületi szerve.
A Tagozati elnökség 6 fős. Az elnökség tagja az elnök. Elnökségi tag csak kamarai tag lehet. Az elnökségi tagnak választott személy, politikai tisztséget nem viselhet.
Az elnökség tagjait a Tagozati ülés választja meg négyéves időtartamra.
Az elnökség feladata a tagozati ülés hatáskörébe tartozó döntések előkészítése a Tagozat tevékenységének operatív irányítása.
Az elnökség ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg, tevékenységéről évente egyszer a tagozati ülésen beszámol.
 

c) A Tagozat elnöke

 A Tagozat elnöki tisztségének ellátásához az MKIK elnökének jóváhagyása szükséges.
Az elnök irányítja a Tagozat és az elnökség munkáját.
 A Tagozat elnöke és elnöksége tevékenységüket társadalmi megbízatásként látják el, jogosultak azonban a konkrét feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szükséges és indokolt költségeik megtérítésére.

 d) A Tagozat titkára

 A titkár az PBKIK alkalmazásában áll, legfontosabb feladatai a következők:

 Előkészíti az éves munkaterv-javaslatot.
Az elnökség döntése alapján előkészíti az elnökségi és tagozati üléseket és a rendezvények programját.
Ellátja a Tagozat működtetéséhez kapcsolódó operatív és adminisztratív feladatokat. Az elnök felkérésére a Tagozati munkához kapcsolódó tevékenységet végez.
Az elnökség határozatának megfelelően gondoskodik arról, hogy egy-egy téma megvitatására az érdekelt vállalatok, szervek, főhatóságok képviselői meghívást kapjanak.
A határozatok végrehajtása érdekében szükség szerint intézkedik.
A Tagozat ülésein titkári minőségben, tanácskozási joggal vesz részt, munkájáról a Tagozat tagjait az MKIK Nemzetközi Igazgatóságát tájékoztatja.
Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a horvát társ kamarákkal.
Gondoskodik intézményes, rendszeres, kölcsönös információáramlásról.
 A Tagozat levelezését a titkár intézi oly módon, hogy a leveleken az MKIK Magyar-Horvát Tagozat elnevezését feltüntetni köteles.

 6. A Tagozat képviselete

 A Tagozatot harmadik személyek előtt az elnök, akadályoztatása esetén a társelnök képviseli.

 7. A Tagozat Kamarán belüli kapcsolatrendszere

 A Tagozat titkára útján napi kapcsolatban áll az SKIK, PBKIK titkárával, illetve a Nemzetközi Igazgatóság vezetőjével.

 8. A Tagozat gazdálkodása

 A tagozat gazdálkodása az MKIK által biztosított költségvetési keret, valamint saját bevételeinek terhére történik, az MKIK által megszabott keretfeltételek, valamint a feladat ellátását biztosító PBKIK és SKIK belső szabályzatai alapján.

 9. Tagozati munka

 A tagozati munka biztosítására a PBKIK és az SKIK megállapodást köt.

 10. A Tagozat megszűnése

 Tagozat határozatlan időre alakul, megszűntetésére akkor kerül sor, ha az MKIK elnöksége erre vonatkozó döntést hoz.

 9. Záró rendelkezések

 MKIK Magyar - Horvát Tagozatának jelen Ügyrendjét a Magyar - Horvát Tagozat 2012. év

július 11- én megtartott ülése az 1./2012. (03.xx) sz. határozatával elfogadta.

Jelen Ügyrend elfogadása napján lép hatályba.