Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Hírlevél adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Hírlevélhez tárolt adatok nyilvántartására vonatkozó előírásokról

 

Cél: az adatkezelés célja, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: kamara) Alapszabályában meghatározott kamarai feladatok ellátása érdekében a kamara a Somogy megyében működő vállalkozásokat érintő közérdekű hírekről, információkról és aktualitásokról hírlevél küldés szolgáltatással segítse azon vállalkozásokat, akik az elektronikus levelezési címüket korábban megadták a kamara részére.

 

Adatkezelés elsődleges jogalapja: önkéntes

Adatkezelés másodlagos jogalapja: törvényi felhatalmazás

 

-          Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli

 

-          Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése értelmében „egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

 

-          az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása „a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.”

 

-          a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, mely szerint „ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.”

 

Adatkezelő: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (cím: 7400 Kaposvár, Anna. 6. adószám: 18761755-2-14, Képviseli: Varga József, elnök)

 

Adatfeldolgozó:

-          Pont Rendszerház Kft (1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. adószám: 12209718-2-43)     

-          Serpentaurius Kft. (cím:1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. adószám: 24375625-2-24)

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a Kamara kezeli)

a)      kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b)      kérelmezheti azok helyesbítését,

c)       tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, kérelmezheti az adok törlését

d)      gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az adatokhoz való hozzáférés: Az Ön jelentkezési adatait csak az adott hírlevelet kezelő személyek jogosultak megismerni. A kamara nem adja át a rögzített adatait harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

 

Kezelt adatok: az érintett email címe, a vállalkozás megnevezése és adószáma (egyéni vállalkozók esetében, mint személyes adat)

 

Tárolt adatok helye:

-          Pont Rendszerház Kft (1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. adószám: 12209718-2-43)     

-          Serpentaurius Kft. (cím:1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. adószám: 24375625-2-24)

 

Adatkezelés időtartama: az adatokat visszavonásig tároljuk, ezt követően azok törlésre kerülnek a rendszerből.

 

Adatok megsemmisítésének határideje: a leiratkozást követő 30 napon belül

Adatok megsemmisítésének módja: végleges törlés

 

Tájékoztató a sütikről (cookies): nincsenek sütik

 

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tájékoztatjuk, hogy a kamaránk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Jelen adatvédelmi tájékoztató összhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR), valamint a kamara Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatával és kifejezetten a személyes adatok kezelésére fókuszál.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információkat a kamara Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza, melyet a www.skik.hu oldalon érhet el.