Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Tájékoztató a gyakorlati képzésekről

Tájékoztató a gyakorlati képzés szabályairól és feltételeiről

A szakképzés, s így a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés jogi szabályozása és finanszírozási rendszere 2012. január 1-től jelentős mértékben átalakult. Életbe lépett az új szakképzési (2011. évi CLXXXVII. tv.) és az új szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény (2011. évi CLV. tv.), valamint az új elszámolási rendszerhez kapcsolódó szakmacsoportos normatívákat tartalmazó rendelet (280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet).

Az új szabályozás célja, hogy a szakképzés jobban igazodjon a gazdaság igényeihez, a jelen gazdasági helyzet adta lehetőségek figyelembevételével.
 
Gyakorlati képzés folyhat 

 • Tanműhelyben
 • Külső gyakorlati képzőhelyen
 • Tanulószerződéssel
 • Együttműködési megállapodással

Gyakorlati képzés megkezdésének feltételei

 • szándék bejelentése a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához
 • kamara szakképzési tanácsadói tájékoztatást nyújtanak a képzés feltételeiről
 • kamarai szakértő és az elméleti képzést biztosító iskola képviselője bevezető ellenőrzést végez, ahol megvizsgálja a jogszabály által előírt személyi és tárgyi feltételek meglétét (személyi feltételek: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdése részletezi.)
 • megfelelő feltételek esetén nyilvántartásba vétel és Határozat kiadása
 • tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás megkötése

Képzési dokumentumok:

 •  Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK)
 •  Modultérkép
 •  Kerettanterv
 •  Foglalkozási napló

 A tanulók gyakorlati képzési költségeinek elszámolása:

 A gazdálkodó szervezet a tanuló gyakorlati képzésével kapcsolatban felmerült képzési költségeit elszámolhatja a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendelet alapján meghatározott normatíva szerint a szakképzési hozzájárulás terhére.

Szakképzési hozzájárulás elszámolása az iskola rendszerű szakképzésben végzett gyakorlati képzés esetén

A szakképzési hozzájárulásra (szhj.) kötelezettek részére az szhj. teljesítésének módját a 2011. évi CLV., a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény határozza meg.

A törvény 5. pontjának alábbi paragrafusai szabályozzák részletesen a szhj. teljesítésének lehetőségeit:

„5. § A szakképzési hozzájárulás teljesíthető

a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint azon iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján kerülnek megszervezésre

aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, vagy

ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével,…”

A szakképzési hozzájárulás - gyakorlati képzés teljesítésével történő - elszámolásának lehetőségeit a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet határozza meg, amely a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szól.

„4. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakközépiskolával vagy szakiskolával (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2) Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alap normatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani.

(3) A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(4) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

5. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2)A csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alap normatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,

a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben,

b) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben

meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata.*

(3) Amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentő tétel éves összege a (4) és (6) bekezdés szerint számított havi csökkentő tételek összege.

(4) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a (2) bekezdés szerint számított csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi.

(5) Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a csökkentő tétel (4) bekezdés szerint meghatározott összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.

(6) Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel (4) bekezdés szerint számított összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.”

* A súlyszorzókat tartalmazó melléklet megtalálható csatolva a kapcsolódó joganyagok között.

2017-től az alap normatíva összege 480.000 Ft.

 Az elszámolást havonta kell a NAV felé benyújtani a tárgyhót követő 12-ig

 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.) l lehetővé teszi az egyéb szervezetek számára is, hogy bejelentkezzenek a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek körébe.

 2013. január elsejétől bővült a tanulószerződés kötésére jogosultak köre a következőkben felsorolt egyéb szervezetekkel a 2012. évi CCXV. tv. alapján:

A köznevelési intézmények kivételével az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző- és iparművészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező

aa) költségvetési szervként működő intézmény,

ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,

ac) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény, továbbá

b) a Mezőgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelő.”

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 43. § (2) bekezdés a) - c) pontjában meghatározott, egyéb szerv, szervezet, ha az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy a szakképzési hozzájárulást

 - a szakképző iskola és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az iskolai szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban, vagy

- a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, a változás bejelentését követő hónap első napjától.